Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode EČLNY na stránke www.eclny.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

Milan Orto BOATS Slovakia

Adresa: Nešporova 2238/9

010 01 Žilina

IČO: 41948882

DIČ: 1022447646

IČ DPH: SK1022447646

zapísaný u Obvodného úradu v Žiline č. živnostenského registra 511 – 10341

email: eclny.sk@gmail.com

tel. č.: +421 905 860 992


 

Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.
Objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.
 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.
 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.eclny.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Kúpiť”, čím produkt je automaticky vložený do košíka. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.eclny.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.eclny.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
 

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru alebo kedykoľvek pred potvrdením objednávky predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.
Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Uvedené plati pri zasielaní v rámci SR - pri zasielaní mimo SR sa výška poštovného a balného určuje individuálne.
Ak ste si vo výbere zvolili variantu tovaru s príplatkom, bude Vám tento pripočítaný k cene tovaru.

• pri objednávke v celkovej cene do 199,01 EUR doručenie kuriérom TOPTRANS v rámci SR - 7 EUR s DPH - hradí kupujúci
• pri objednávke nad 199 EUR dodanie ZADARMO - okrem spaľovacích lodných motorov, pri ktorých je možný iba osobný odber, prípadne po dohode dodanie môže zabezpečíť predajca vlastným vozidlom
( kuriérom ich neposielame vzhľadom na časté poškodenia krytu motora a nedodržiavanie polohy pri preprave - olej )
• do Českej republiky kuriérom TOPTRANS viď. Cenník TOPTRANS
• Kajaky, Kanoe, Rafty a Packrafty - kuriérom TOPTRANS - ZADARMO aj do ČR
Pri zásielke do zahraničia je nutné platbu zrealizovať vopred na základe proforma faktúry zaslanej predávajúcim, alebo kartou. - poštovné hradí kupujúci.

Ceny za jednotlivé člny sú uvedné za čln s výbavou a DPH, - bez motora a striešky. (okrem setov alebo ak je v popise uvedené inak)
Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť
 

Možnosti platby

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi prostredníctvom:
• platba kartou online
• pri preberaní tovaru v hotovosti - vRP
• v hotovosti - vkladom na účet v blízkej pobočke Tatra Banky ( otvorenej denne od 9:00 do 20:00 )
• platba na dobierku - zásielku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru
• prevodom na účet – tovar bude expedovaný v pracovné dni do 24 hodín po pripísaní úhrady na účet predajcu
 

Dodacie podmienky

Pri objednaní tovaru označeného SKLADOM ( ak je možnosť výberu varianty musí byť tiež označená skladom )
• platba na dobierku - tovar bude expedovaný v pracovné dni do 24 hodín od potvrdenia objednávky predajcom. ( predajca potvrdí objednávku v čo najkratšom čase zvyčajne do niekoľkých hodín )
• osobný odber – tovar si môžete prevziať, denne aj cez víkend, je nutné si vopred telefonický dohodnúť termín a čas prevzatia - tel. +421 905 860 992

Pri objednaní tovaru označeného NA OBJEDNÁVKU
• predajca zistí najbližší možný termín dodania - kontaktuje kupujúceho a oboznámi ho s dodacou lehotou, predávajúci môže požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho a to až do výšky 50% z celkovej ceny objednávky.
Po oznámení dodacej lehoty kupujúci vyjadrí svoj záujem alebo nezáujem a súhlas s dodacími podmienkami objednávky, momentom potvrdenia zo strany kupujúceho vzniká záväzná objednávka.
• Osobný odber - zdarma
všetok tovar označený SKLADOM si môžete osobne prevziať, denne aj cez víkend, je nutné si vopred telefonicky dohodnúť termín a čas prevzatia tel. +421 905 860 992

Poštovné a balné za zásielku kuriérom TOPTRANS v rámci SR
• pri objednávke v celkovej cene do 199,01 EUR doručenie kuriérom TOPTRANS - 7 EUR s DPH - hradí kupujúci
• pri objednávke nad 199 EUR dodanie ZADARMO - okrem spaľovacích lodných motorov, pri ktorých je možný iba osobný odber, prípadne po dohode dodanie môže zabezpečíť predajca vlastným vozidlom ( kuriérom ich neposielame vzhľadom na časté poškodenia krytu motora a nedodržiavanie polohy pri preprave - olej )
• osobný odber - ZADARMO
• Kajaky, Kanoe, Rafty a Packrafty - kuriérom TOPTRANS - ZADARMO aj do ČR
 

Poštovné a balné za zásielku do ČR.:
• do Českej republiky kuriérom TOPTRANS viď. Cenník TOPTRANS - poštovné hradí kupujúci a bude pripočítané k cene objednaného tovaru.
Pri zásielke do zahraničia je nutné platbu zrealizovať vopred na základe proforma faktúry zaslanej predávajúcim, alebo kartou. - poštovné hradí kupujúci.
• Kajaky, Kanoe, Rafty a Packrafty - kuriérom TOPTRANS - ZADARMO aj do ČR.
 

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydaný doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR

Výnimky zo záruky
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,
c) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
d) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

 

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.eclny.sk, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených poštovných a distribučných nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

 

Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť
 

Reklamácia a jej uplatnenie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať.
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.
Určenie spôsobu vybavenia reklamácie
Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Vybavenie reklamácie
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Za vybavenie reklamácie sa považuje:
odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. odoslanie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,
alebo odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.
Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy
Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Náklady na odborné posúdenie
Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy Predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je Predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátumu uplatnenia reklamácie.
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.
Súčinnosť kupujúceho
Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru).
Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.
Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.
V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom chyby a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho (pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho aj telefonicky alebo e-mailom).

 

Informácia o ( ARS a RSO ) - možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eclny.sk@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Ďalšie informácie
Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

 

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanoveni zákona má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14-tich kalendárnych dní od doručenia tovaru podľa zákona 102/2014 Z.z. o zásielkových obchodov, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie predávajúcemu o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar bol predávajúcemu doručený v uvedenej lehote.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne, alebo odoslaním tovaru na adresu predávajúceho : Milan Orto BOATS Slovakia Adresa: Nešporova 2238/9 010 01 Žilina. (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). Bližšie informácie získa kupujúci na tel. č.: +421 905 860 992. V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, nesmie niesť žiadne známky použitia v pôvodnom obale, kompletný vrátane príslušenstva, so všetkými dokladmi a dokumentáciou ktorá bola kupujúcemu dodaná a schopný ďalšieho predaja. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa podľa zákona 102/2014 Z.z. § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Predávajúci kupujúcemu vráti zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14-tich kalendárnych dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy odoslaním zaplatenej sumy prevodom na účet kupujúceho. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak

zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol pred vyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa;

zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (laná predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.);

zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie;

zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené;

zmluvy na dodávky literatúry knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry;

zmluvy na dodávky tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy - Formulár
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu :
Milan Orto BOATS Slovakia   Nešporova 2238/9 010 01 Žilina   tel: +421 905 860 992   e-mail: eclny.sk@gmail.com IČO: 41948882   IČ DPH: SK1022447646

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa .............. (doplňte podľa pokynov v bode 1)
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese .............. (doplňte podľa pokynov v bode 2). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
(ak umožňujete spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte text podľa pokynov v bode 3)
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).
(doplňte podľa pokynov v bode 4)
(doplňte podľa pokynov v bode 5)
Pokyny na vyplnenie:
1. Doplňte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:
a) v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: „uzavretia zmluvy.“;
b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;
c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;
d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;
e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
2. Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu.
3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte nasledujúci text: „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“
4. V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:
a) doplňte spôsob vrátenia tovaru
–„ Tovar vyzdvihneme.“ alebo
– „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte ...... [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;
b) doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru
– „Náklady na vrátenie tovaru znášame my.“;
– „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.“;
– Ak pri zmluve uzavretej na diaľku neponúkate, že budete znášať náklady na vrátenie tovaru a tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: „Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške ? EUR [doplňte sumu] znášate Vy.“; alebo ak náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred: „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je ...... EUR [doplňte sumu].“; alebo
– Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzhľadom na jeho povahu nemôže byť odoslaný späť predávajúcemu poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“ a
c) doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“
5. V prípade zmluvy o službách doplňte toto: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.
 

Výhrada vlastníckeho práva
Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný doklad.


Poškodenie spôsobené prepravou
Odporúčame každému kupujúcemu, aby si bezprostredne pri preberaní tovaru od prepravcu skontroloval v prítomnosti kuriéra stav zásielky (počet balíkov, prípadné poškodenie transportného obalu alebo iné nezrovnalosti) podľa prepravného listu. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie zásielky, v prípade ak je v zjavnom nesúlade s kúpnou zmluvou alebo ak je zásielka neúplná či poškodená. Pokiaľ kupujúci takúto zásielku prevezme, je potrebné opísať zistený nesúlad s kúpnou zmluvou v odovzdávacom protokole. Poškodenú alebo neúplnú zásielku odporúčame kupujúcemu bezodkladne, avšak najneskôr do 24 hodín, reklamovať u predajcu
 

Ochrana osobných údajov

Informačný systém internetový obchod www.eclny.sk je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod reg. č.: 201409108

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na účely zaslania objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.eclny.sk osobné údaje svojich zákazníkov, získané registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon o ochrane osobných údajov").

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.eclny.sk, v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, poskytuje osobné údaje zákazníkov výlučne externému dopravcovi na účely doručenia objednaného tovaru, a to iba v rozsahu : krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Práva zákazníka ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

  1. vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  2. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

  3. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  4. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  5. vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  6. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  7. vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

  8. namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

Ochrana osobných údajov - komplet aktuálne

 

Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku, dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

 

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

 

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu
k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzatvorenej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
v prípade právnickej osoby Obchodným zákonníkom.
 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia,

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

e-mail: za@soi.sk
 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 21. 02. 2024 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.Otváracie hodiny
Ohľadne otváracích hodín sa informujte u nás telefonicky. Po telefonickej dohode je možné si dohodnúť presný termín.
Kontakty
Milan Orto BOATS Slovakia
Nešporova 2238/9
010 01 Žilina

© Všetky práva vyhradené - www.eclny.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.eclny.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
<Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
<Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť